എന്താ ഉഷാറല്ലേ? ഇപ്പോൾ കേരളം സ്വന്തം നാടാണ് | Fun Chat with Vlogger Nikolay T. Jr. | Back 2 Life

0എന്താ ഉഷാറല്ലേ?.. ഇപ്പോൾ കേരളം സ്വന്തം നാടാണ്; പ്ലാസ്റ്റിക്കിനേക്കുറിച്ചും കൊറോണയേക്കുറിച്ചും …

source

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.